Monday, 23 December 2013

Tak Apa...

Kalau kau tak lawa tak apa....
Kalau kau tak pandai masak tak apa...
Kalau kau tak pandai mengemas pun tak apa...
Kalau kau hanya tau bikin kopi saja, pun tak mengapa...
Kalau kau tak bergaya, katanya, alah bisa aja...
Kalau kau tak ramah pun tak apa...
Janji satu saja,,
Hormat ibu dan bapanya....

No comments:

Post a Comment